ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
14 ม.ค. 2562
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
19 ต.ค. 2561
3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
02 ส.ค. 2561
4 ระเบียบข้อบังคับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเเม่เจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
169
01 ส.ค. 2561
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
19 ก.ค. 2561
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (หรือข้อบังคับการประชุม สภาเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๕๓ สำหรับเมืองพัทยา) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
05 ก.ค. 2561
7 พระราชบัญญัติกำหนดเเผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
12 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1